Phuộc trước ti vàng hạ sẵn 4 phân có tăng chỉnh cho Ex150/155

    850.000